hz muhammed ile ilgili sorular

Soru 1 : Peygamber Efendimiz (sav)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı
olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer ve
sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği dağın
ve mağaranın ismi nedir?
Cevap : Nur dağı, Hira mağarası Soru 2 : Peygamber Efendimiz (sav)’e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli
nasıldır?
Cevap : Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde) Soru 3 : Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve El-Ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden
habersiz Allah Resulü (sav)’in Kur’an okumasını dinlemeye giderlerdi
Sabaha kadar evin yakınında Kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya
başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde
birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi
Ama her üçüde bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri
unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi Bir kez daha söz verip gene
gelirler Kur’an’ı Kerim’in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim
olmuyorlardı İşte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu
insanlar ve onlar gibi onların bulunduğu konuma ne ad verilir?
Cevap : İnadı Küfür 

Soru 4 : İslam’ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir
hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, Allah (cc)’ın kanunlarını ikame etmek,
Ruhun Allah (cc)’ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygısını
Allah (cc)’ın arzında değişik yerlerde vermek sebebiyle yapılan göçe ne ad verilir?
Cevap : Hicret

Soru 5 : Mekke’de İslam’ın istediği şekilde yaşayamayan müslümanların, bir davanın
gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah (cc)’ın
istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk
etmeleri hareketine ne ad verilir?
Cevap : Hicret Soru 6 : Suçları yalnız Allah (cc)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek
olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde
müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek,
hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka
duyurulması için bir afişle Kabe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde
verilen ismi o günkü ve bugünkü adıyla söyleyiniz
Cevap : Haber-üs Sahife, Ambargo Soru 7 : Peygamber Efendimiz (sav)’in Medine’ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz
savaşa izin verdi Bu izin Hac suresi 39 ve 40cı ayetlerle oldu Bu ayetlerden
sonra Allah Resulü (sav)’in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve
aynı zamanda İslam’ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir?
Cevap : Hz Hamza (ra) dır Soru 8 : Peygamber Efendimiz (sav)’in hicretinden hemen sonra Medine’de yaptığı
ilk üç iş nedir?
Cevap : a-İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı,
b-Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek,
c-Müslümanların can emniyetini sağlamak Soru 9 : İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı
kişileri idiler Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu Ebu Lehebin emriyle
Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve Allah’ın Resulü (sav)’in geçeceği
yollara diziyordu Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur’an’ı
Kerim’de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla
beddua edilmiştir Peygamber Efendimiz (sav)’e ve ashabına zulmeden
bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini söyleyiniz
Cevap : Hammaletel Hatap Soru 10: Rasulüllah Efendimiz (sav)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da
Allah (cc)’a en yakın makam olan Sidret-ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir?
Cevap : İsra ve Miraç Soru 11: Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı?
Cevap : Miraçta 

Soru 12: Mekke’de tebliğ imkanı kalmayınca Allah Resulü (sav) tebliği Mekke dışına
taşımayı düşündü İlk sefer olarak Taife gitmeyi planladı Çünkü orada
akrabaları vardı ve bundan dolayı tebliğin rahat olacağına inanıyordu Ama
orada da Ebu Lehebin emriyle zulmün devam ettiğini görünce Peygamber
Efendimiz (sav) küfür ehli hakkında mukaddes ve tarihi bir söz söylüyordu
Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz nedir?
Cevap : “Küfrün hepsi tek millettir” Soru 13: Peygamber Efendimiz (sav) hicret esnasında Medine yolunda değil
Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir
mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler Ebu Bekir (ra) ile
kaldıkları bu mağaranın ismi nedir?
Cevap : Sevr Mağarası Soru 14: Peygamber Efendimiz (sav)’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir?
Cevap : Seriyye Soru 15: Mekke’de yaşanan ambargo olayından sonra her an saldırı olur diyerek
silahlı olarak bekleyen müslümanlardan bir sahabe bir gün
Rasulüllah (sav)’e şu suali sordu: “Ya Rasulüllah, hayatımızdan emin olup
silahlarımızı bırakacağımız gün gelmeyecek mi?” Bu soruya Peygamber
Efendimiz (sav)’in kıyamete kadar da Ümmeti Muhammede bir ölçü olacak
şekilde verdiği cevap nedir?
Cevap : “Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler az olacaktır”
şeklinde oldu 


Soru 16: Peygamber Efendimiz (sav)’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
savaşlara gaza denir Peygamber Efendimiz (sav) kaç defa savaşa katılmıştır?
Cevap : 27 defa 


Soru 17: Hz Ömer (ra)’in ifadesi ile Rasulüllah (sav)’in hayat programının özeti nedir?
Cevap : İman, Hicret, Cihat 


Soru 18: Allah (cc)’ın istediği gibi İslam’ı top yekün yaşanması , İslam’ı tebliğ uğruna
verilen mücadeleye, Allah (cc)’ın hükümlerinin her tarafta uygulanmasını temin
için mü’minin canı ve malıyla, mücadeleye, söz, yazı, sohbet ve savaşla olan
harekete ne denir?
Cevap : Cihat 


Soru 19: Peygamber Efendimiz (sav)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı
savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
Cevap : El-Ebva (Veddan) Gazvesi 


Soru 20: Peygamber Efendimiz (sav)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin
bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı,
ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (sav) bu seriyyeye gizli bir
yazıyla emir vermiştir Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
Cevap : Abdullah Bin Cahş 


Soru 21: Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (sav)’i öldürmek kastı ile atını onun
üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (sav)’in bir hamle ile öldürdüğü,
Mekke döneminde Rasulüllah (sav)’e en çok işkence yapan ve ölümü
Efendimizin elinden olan kafir kimdir?
Cevap : Ubey Bin Halef 


Soru 22: Mekke devletinin, İslam devletine yenildiği savaşların en büyüklerindendir
Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden Ebu Cehil, Utbe Bin Rabia,
Ümeyye Bin Halef, Nadir Bin Haris gibi azılılarını kaybetmiälerdxr
Cevap : Bedir Savaşı 


Soru 23: Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha müslümanlar ve İslam
dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı Ama Uhut savaşı
öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti
köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili ve kalemi satın alınarak
devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı Mekke müşrik devletinin zorlaması ile
yine İslam’ın aleyhine şiirler yazdırtılan bu şair kimdir?
Cevap : Ebu İzzet 


Soru 24: İslam’ın Mekke döneminde bulunmayan, Medine döneminde ortaya çıkan
namaz kılıp, oruç tutup, hacca gittiği hatta cihada dahi iştirak ettiği halde İslam
düşmanlığı yapan, Kur’an okuyup okutturdukları halde tağutun, şirki düzenlerin
ve putların emrinde çalışan müslüman tipleri vardı Uhut savaşına önce katılıp
sonra askerin moralini bozmak için tekrar Medine’ye dönen o gün için başlarında
Abdullah Bin Ubey olan İslam toplumunun kanser kaynağı tiplere İslam’ın verdiği
isim nedir?
Cevap : Münafık 


Soru 25: İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşı galibiyetle sona
ermedi Kıyamete kadar Ümmeti Muhammede ders ve tecrübe olacak
bir olaydı İşte Uhut gibi bir savaşın kazanılamamasının sebebi nedir?
Cevap : Peygamberimiz (sav)’in emrinin ihlali (Keyfi hareket etmek) 


Soru 26: Bir musibet bin nasihatten yeğdir Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir
insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır
Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir
Cevap : Emre itaat etmek 


Soru 27: Ebu Bera adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur’an’ı Kerim’i
öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (sav)’den
bulundukları mevkide kendilerine Kur’an öğretmeleri için Kur’an
okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi Peygamberimizin izni ile İslam’ı
kabul eden bu yeni insanlara Allah (cc)’ın dinini ve kitabını öğretmek
için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı
Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler
Bu olayın haberi Allah Resulü (sav)’e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı
hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti) Bu hadise İslam tarihinde
70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anılır Bu hadisenin adı nedir?
Cevap : Bir-i Mauna hadisesi 


Soru 28: Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır Bu
savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır
Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur
Bu istişarede Hendek kazma fikrini ortaya koyan kimdir
Cevap : Selman-ı Farisi 


Soru 29: Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kabe’nin olduğu yere
sokulmayacakları haberini alan Allah Resulü (sav), Hz Osman’ı elçi
olarak Mekke’ye gönderdi Daha sonra Hz Osman’ın öldürüldüğü
haberi (yanlış) gelince Efendimiz (sav) elçiyi öldüren bu müşriklerle
savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için
biat etmeye davet etti Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarına
dair biat ettiler Bu biate ne ad verilir?
Cevap : Rıdvan Biatı 


Soru 30: Hicretin 6cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından
Mekke’ye sokulmayıp hatta elçi olarak gönderilen Hz Osman’ın şehit
olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler
o yıl Mekke’ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması
yapılmasını teklif ettiler Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi
Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü
ise de netice müslümanların yararına sonuçlar çıkan anlaşmanın adı nedir?
Cevap : Hudeybiye Anlaşması 


Soru 31: Hudeybiye anlaşmasından sonra müslüman olup Medine devletine
sığındığında anlaşma gereği Mekke polisine Rasulüllah (sav) tarafından
teslim edilen biri vardı Yolda Mekke polislerini öldürerek
Peygamberimiz (sav)’e “Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulüllah, ben ise
işkenceden kurtulmak istedim” diyerek Medine’den çıkar ama
Mekke’ye de teslim olmadan Medine dışında El-İss denen yere yerleşip
Mekke’nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı Aldığı
işaretle bu hareketine Mekke’den müslüman olarak çıkan yeni müslümanları
yanına alarak bu harekete devam eder Mekke devleti yapılan Hudeybiye
anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda
kalır Bu sayede İslam’ın ve müslümanların aleyhine olan anlaşmayı lehe
çeviren sahabe kimdir ve İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir
Cevap : Ebu Basir – Vur kac taktigi 


Soru 32: Ebu Basir’in vur kac hareketini başlatıp Hudeybiye anlaşmasını
müslümanların lehine çevirmesi anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykırı
davranmayıp usulüne uygun anlaşmaya sadık kalarak hareket etmesi Allah
Resulü (sav)’in bir siyaseti idi Çünkü anlaşmanın maddesi “Mekke’den bir
müşrik müslüman olup Medine’ye iltica ederse, Medine devleti bu müslümanı
Medine’ye almayacaktı” Bu madde de geçen ifadeye göre Allah Resulü (sav)
Ebu Basir’i Medine’ye almamış ama Medine dışındaki gerilla hareketini
duyunca da ona müdahale etmediği gibi “Keşke Basir yalnız olmasaydı” diyerek
onun yaptığını ima ile kabul etmişti Allah Resulü (sav)’nün bu olaydaki izlediği
siyasetin bize verdiği anlam nedir?
Cevap : Beşer hukukunu müslümanların lehine kullanma siyaseti 


Soru 33: Müşriklerin önceden Mekke’ye diktikleri putları Allah Resulü (sav) Mekke
fethinde teker teker işaret ederek putları yıktırdı Her putu işaret edip kırdırırken
bir ayet okuyordu İşte Allah Resulü (sav)’in putları kırarken okuduğu ayet
meali nedir?
Cevap : Hak Geldi Batıl Zail Oldu Batıl yok olmaya mahkumdur (İsra 81) 


Soru 34: Huneyn savaşında Allah Resulü (sav), Ebu Hadrat’ı casus olarak Havazin
ahalisi için gönderdi Havazin halkının savaş için hazırlık yaptığını duyan
Peygamberimiz (sav) hazırlıklara başladı Bu savaş için henüz müslüman
olmamış olan Saffan Bin Ümeyye isimli bir kafirden 100 zırh ve silah geri
verilmek üzere alıp Havazin üzerine yürüdü Bu hareketle Allah Resulü
(sav)’in ümmetine verdiği ders nedir?
Cevap : Düşmanla savaşmak için kafirden silah alınabileceği hususu 


Soru 35: Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (sav)’e gelerek orada namaz
kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin
Hz Cebrail (as)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet
inen mescidin adı nedir?
Cevap : Mescidi Dırar 


Soru 36: Peygamber Efendimiz (sav)’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz
Cevap : a- Hz Hatice b- Hz Sevde c- Hz Aişe d- Hz Zeynep
e- Hz Ümmü Seleme f- Hz Hafsa g- Hz Zeynep (Cahşın kızı)
h- Hz Ümmü Habibe i- HzCüveyriyye
j- Hz Safiyye k- Hz Mariyye l- Hz Meymune (R Anhüma) 


Soru 37: Peygamber Efendimiz (sav)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir?
Cevap : İncil’de; Baraklit, Tevrat’ta; Münhemenna 


Soru 38: Hz Hacer validemiz Mekke topraklarında oğlu İsmail’e su aramak için Safa
ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını
yere vurarak eşinen Hz İsmail’in ayakları altından Allah (cc)’ın izni ile çıkan
ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı,
bereketli, bu gün yer itibariyle Kabe’nin altından çıkan suyun adı nedir?
Cevap : Zemzem 


Soru 39: Peygamber Efendimiz (sav)’in doğumu ne zamandır?
Cevap : Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12ci gecesine
tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi 


Soru 40: Peygamber Efendimiz (sav)’in annesinin ismi nedir?
Cevap : Vehb’in kızı Amine 


Soru 41: Peygamber Efendimiz (sav)’in süt annesinin adı nedir?
Cevap : Hz Halime 


Soru 42: Peygamber Efendimiz (sav)’in süt kardeşinin ismi nedir?
Cevap : Hz Şeyma 


Soru 43: Peygamber Efendimiz (sav)’in dedesinin adı nedir?
Cevap : Abdulmuttalip 


Soru 44: Peygamber Efendimiz (sav)’in babalarının ismi nedir?
Cevap : Abdullah 


Soru 45: Peygamber Efendimiz (sav)’in dedesinin vefatından sonra büyüten
amcası kimdir?
Cevap : Ebu Talip 


Soru 46: Peygamber Efendimiz (sav) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti?
Cevap : 622 yılında 


Soru 47: Ganimet ne demektir?
Cevap : Harpte düşmanlardan alınan mal demektir 


Soru 48: İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
Cevap : Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !